Uporaba ove aplikacije sufinancirana je sredstvima EU iz Kohezijskog fonda za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (KK.06.3.1.07).

Tijelo javne vlasti u ovoj aplikaciji koristi module: Pristup informacijama, Zaštita podataka, Gospodarenje otpadom, Komunalno redarstvo, Ponovna uporaba i E-sjednice.

 

Pravo na pristup informacijama

Kako bi stanovništvu bio omogućen brz i jednostavan pristup informacijama, možete putem aplikacije na web stranici i pametnom telefonu direktno poslati upit prema službenicima za pravo na pristup informacijama i saznati informacije koje posjeduju tijela javne vlasti. Možete podnijeti zahtjev o pravu na pristup informacijama, zahtjev za dopunu ili ispravak informacije i zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama definirano je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i ima za cilj omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 

Zaštita podataka

Aplikacija zaštite podataka putem web stranice ili pametnih telefona omogućuje stanovništvu slanje direktnih upita prema imenovanim službenicima za zaštitu podataka kod voditelja obrade. Imate mogućnost poslati zahtjev ispitanika na ispravak, zahtjev ispitanika na pristup, zahtjev ispitanika o povlačenju privole, zahtjev ispitanika za pravo na brisanje (pravo na zaborav), zahtjev ispitanika na ograničenje obrade, zahtjev ispitanika za pravo na prigovor i također možete slati druge upite u vezi zaštite osobnih podataka kod voditelja obrade.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakonom o provedbi Opće uredbe (NN, br. 42/18).

 

Gospodarenje otpadom

Preko ovog modula svojim građanima želimo pružiti izobrazno-informativne aktivnosti gospodarenja otpadom koje sprovodimo na svom području. Pozivamo sve građane kako bi učestvovali u ovoj izobrazbi i upute nam sva pitanja i nedoumice vezane za gospodarenje otpadom.

 

Komunalno redarstvo

Tijelo javne vlasti dužno je uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada na svom području. Molimo građane kako bi sudjelovali u ovome i prijavili nam uočene nepravilnosti. Preko ovog modula slat ćemo Vam informacije o rasporedu odvoza pojedine vrste otpada.

 

Ponovna uporaba

Ponovna uporaba predstavlja mjeru sprječavanja nastanka otpada, a odnosi se na postupke kojima se omogućava ponovno korištenje proizvoda. Cilj ovog modula je omogućiti ponovno korištenje kućanskih i uredskih predmeta koje više ne koristimo, a nekom su potrebne. Ovaj modul omogućava građanima besplatnu razmjenu različitih predmeta koje više ne koriste kako bi se izbjeglo odlaganje otpada koji se može upotrebljavati te na taj način spriječilo nastanka otpada.

 

E-sjednice

Aplikacija E-sjednice putem web stranice ili pametnih telefona omogućuje stanovništvu pregled svih sjednica Vijeća sa pripadajućim dokumentima i odlukama.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) tijela javne vlasti dužna su na svojim Internet stranicama objavljivati zaključke sa službenih sjednica i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika, te su obvezna informirati javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad kao i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.