GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE - EVIDENCIJA O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

Komentari:

Komentirajte sa računom:

Za komentare je potrebna prijava. Prijavite se ili napravite račun OVDJE