Općina Ljubešćica u ovoj aplikaciji koristi module: Komunalna infrastruktura, Gospodarenje otpadom, Komunalno redarstvo, Ponovna uporaba.

Komunalna infrastruktura

Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost. Komunalna infrastruktura može biti u pravnom prometu isključivo između jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba koje obavljaju komunalne djelatnosti te druge osobe na toj infrastrukturi ne mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) komunalna infrastruktura jesu:

1. nerazvrstane ceste,

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

3. javna parkirališta,

4. javne garaže,

5. javne zelene površine,

6. građevine i uređaji javne namjene,

7. javna rasvjeta,

8. groblja i krematoriji na grobljima,

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Jedinica lokalne samouprave ustrojava i vodi evidenciju komunalne infrastrukture.

Gospodarenje otpadom

Preko ovog modula svojim građanima želimo pružiti izobrazno-informativne aktivnosti gospodarenja otpadom koje sprovodimo na svom području. Pozivamo sve građane kako bi učestvovali u ovoj izobrazbi i upute nam sva pitanja i nedoumice vezane za gospodarenje otpadom.

Komunalno redarstvo

Općina Ljubešćica je uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada na svom području. Molimo građane kako bi sudjelovali u ovome i prijavili nam uočene nepravilnosti. Preko ovog modula slat ćemo Vam informacije o rasporedu odvoza pojedine vrste otpada.

Ponovna uporaba

Ponovna uporaba predstavlja mjeru sprječavanja nastanka otpada, a odnosi se na postupke kojima se omogućava ponovno korištenje proizvoda. Cilj ovog modula je omogućiti ponovno korištenje kućanskih i uredskih predmeta koje više ne koristimo, a nekom su potrebne. Ovaj modul omogućava građanima besplatnu razmjenu različitih predmeta koje više ne koriste kako bi se izbjeglo odlaganje otpada koji se može upotrebljavati te na taj način spriječilo nastanka otpada.