Općina Suhopolje u ovoj aplikaciji koristi module: Komunalna infrastruktura i Komunalno redarstvo

Komunalna infrastruktura

Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost. Komunalna infrastruktura može biti u pravnom prometu isključivo između jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba koje obavljaju komunalne djelatnosti te druge osobe na toj infrastrukturi ne mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) komunalna infrastruktura jesu:

1. nerazvrstane ceste,

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

3. javna parkirališta,

4. javne garaže,

5. javne zelene površine,

6. građevine i uređaji javne namjene,

7. javna rasvjeta,

8. groblja i krematoriji na grobljima,

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Jedinica lokalne samouprave ustrojava i vodi evidenciju komunalne infrastrukture.

Komunalno redarstvo

Općina Suhopolje dužna je uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada na svom području. Molimo građane kako bi sudjelovali u ovome i prijavili nam uočene nepravilnosti. Preko ovog modula slat ćemo Vam informacije o rasporedu odvoza pojedine vrste otpada.