Općina Kistanje u ovoj aplikaciji koristi module: Zaštita podataka, Komunalna infrastruktura i Komunalno redarstvo

Zaštita podataka

Aplikacija zaštite podataka putem web stranice ili pametnih telefona omogućuje stanovništvu slanje direktnih upita prema imenovanim službenicima za zaštitu podataka kod voditelja obrade. Imate mogućnost poslati zahtjev ispitanika na ispravak, zahtjev ispitanika na pristup, zahtjev ispitanika o povlačenju privole, zahtjev ispitanika za pravo na brisanje (pravo na zaborav), zahtjev ispitanika na ograničenje obrade, zahtjev ispitanika za pravo na prigovor i također možete slati druge upite u vezi zaštite osobnih podataka kod voditelja obrade.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakonom o provedbi Opće uredbe (NN, br. 42/18).

Komunalna infrastruktura

Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost. Komunalna infrastruktura može biti u pravnom prometu isključivo između jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba koje obavljaju komunalne djelatnosti te druge osobe na toj infrastrukturi ne mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) komunalna infrastruktura jesu:

1. nerazvrstane ceste,

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

3. javna parkirališta,

4. javne garaže,

5. javne zelene površine,

6. građevine i uređaji javne namjene,

7. javna rasvjeta,

8. groblja i krematoriji na grobljima,

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Jedinica lokalne samouprave ustrojava i vodi evidenciju komunalne infrastrukture.

Komunalno redarstvo

Općina Kistanje dužna je uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada na svom području. Molimo građane kako bi sudjelovali u ovome i prijavili nam uočene nepravilnosti. Preko ovog modula slat ćemo Vam informacije o rasporedu odvoza pojedine vrste otpada.