Komunalna infrastruktura
Sukladno članku 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom Jedinice lokalne samouprave dužne su uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentirati lokacije odbačenog otpada na svom području.

Stanovnici uz pomoć  ove aplikacije putem weba ili pametnih telefona mogu prijavljivati komunalne nepravilnosti jednostavno i potpuno određeno položajem na terenu, slikom i opisom. Stanovništvu je omogućena jednostavna prijava, pregled i komentiranje javno objavljenih nepravilnosti i problema u Jedinici lokalne samouprave te dobivanje povratnih informacija o rješavanju prijavljenih nepravilnosti ili problema. Ova aplikacija namijenjena je komunikaciji stanovništva s komunalnim redarima.

Prijava nepravilnosti i problema komunalnim redarima može biti:

•   javna - vidljiva svima i svi je mogu komentirati,

•   direktna - vide samo komunalni redati, a odgovore o postupanjima vidi samo osoba koja je to prijavila.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) komunalna infrastruktura jesu:
1. nerazvrstane ceste,
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
3. javna parkirališta,
4. javne garaže,
5. javne zelene površine,
6. građevine i uređaji javne namjene,
7. javna rasvjeta,
8. groblja i krematoriji na grobljima,
9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) jedinica lokalne samouprave ustrojava i vodi evidenciju komunalne infrastrukture.

Evidencija za komunalnu infrastrukturu sadrži:
1. naziv i vrstu komunalne infrastrukture,
2. podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se komunalna infrastruktura nalazi,
3. podatak o vlasništvu komunalne infrastrukture i osobi koja njome upravlja,
4. podatke o zatraženim i izdanim dozvolama za uređenje, građenje i uporabu komunalne infrastrukture, radnjama poduzetim u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa i statusa komunalne infrastrukture i aktima s tim u vezi.

U evidenciji komunalne infrastrukture pohranjuju se akti uključujući projekte odnosno snimke izvedenog stanja.