Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik.

Red prvenstva gospodarenja otpadom je slijedeći:

 • sprječavanje nastanka otpada,
 • priprema za ponovnu uporabu,
 • recikliranje,
 • drugi postupci uporabe npr. energetska oporaba,
 • zbrinjavanje otpada.

Jedinica lokalne samouprave obvezuje se na svom području osigurati:

 • javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
 • odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
 • sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
 • provedbu Plana,
 • donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,
 • provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i
 • mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.