Komunalno redarstvo
Sukladno članku 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom Jedinice lokalne samouprave dužne su uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentirati lokacije odbačenog otpada na svom području.

Stanovnici uz pomoć  ove aplikacije putem weba ili pametnih telefona mogu prijavljivati komunalne nepravilnosti jednostavno i potpuno određeno položajem na terenu, slikom i opisom. Stanovništvu je omogućena jednostavna prijava, pregled i komentiranje javno objavljenih nepravilnosti i problema u Jedinici lokalne samouprave te dobivanje povratnih informacija o rješavanju prijavljenih nepravilnosti ili problema. Ova aplikacija namijenjena je komunikaciji stanovništva s komunalnim redarima.

Prijava nepravilnosti i problema komunalnim redarima može biti:

•   javna - vidljiva svima i svi je mogu komentirati,

•   direktna - vide samo komunalni redari, a odgovore o postupanjima vidi samo osoba koja je to prijavila.