Zaštita podataka
Aplikacija zaštite podataka putem web stranice ili pametnih telefona omogućuje stanovništvu slanje direktnih upita prema imenovanim službenicima za zaštitu podataka kod voditelja obrade. Imate mogućnost poslati zahtjev ispitanika na ispravak, zahtjev ispitanika na pristup, zahtjev ispitanika o povlačenju privole, zahtjev ispitanika za pravo na brisanje (pravo na zaborav), zahtjev ispitanika na ograničenje obrade, zahtjev ispitanika za pravo na prigovor i također možete slati druge upite u vezi zaštite osobnih podataka kod voditelja obrade.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakonom o provedbi Opće uredbe (NN, br. 42/18).